Statut i regulaminy

Statut
Statut Biblioteki Publicznej w Tuchowie

I. Postanowienia ogólne

§ 1
Biblioteka Publiczna w Tuchowie zwana dalej ” Biblioteką ” działa na podstawie :
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz.. 539. z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
4. Ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r. /Dz. U. 2005 r. Nr 249 poz. 2104/
5. Niniejszego Statutu.

§ 2
1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Tuchów.
2. Siedzibą Biblioteki jest miasto Tuchów, a obszarem jej działania Gmina Tuchów.
3. W skład Biblioteki wchodzą:
– Filia w Jodłówce Tuchowskiej
– Filia w Siedliskach

§ 3
1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Gminy Tuchów.
2. Biblioteka korzysta z pomocy merytorycznej i fachowej:
– Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
– Powiatowej Biblioteki Publicznej w Tarnowie.

§ 4
1. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.
2. Biblioteka używa pieczęci:
– podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu,
– okrągłej zawierającą pośrodku nazwę Tuchów, a w otoku napis z nazwą biblioteki.

§ 5
Gmina zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

II. Cele i zadania biblioteki

§ 6
Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§ 7
Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Wytwarzanie materiałów informacyjnych.
3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
4. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych.
5. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.
6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 8
Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

III. Organizacja i zarządzania biblioteką

§ 9
1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Tuchów.
3. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Tuchowie jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

§ 10
1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, oraz obsługi.
2. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin, związani z działalnością Biblioteki.
3. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki.

§ 11
1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 419, z późn. zm.)
2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych, jako instytucji kultury.

§ 12
1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez dyrektora Biblioteki.

§ 13
Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych filii i punktów ustala dyrektor Biblioteki w regulaminie organizacyjnym po uzyskaniu opinii Burmistrz Gminy Tuchów.

§ 14
Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

IV. Gospodarka finansowa i majątkowa biblioteki

§ 15
Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy, z dochodów własnych oraz z innych źródeł.

§ 16
1. Dyrektor Biblioteki gospodaruje mieniem komunalnym przekazanym przez gminę, zarządza nim i ponosi odpowiedzialność za wyposażenie księgozbioru Biblioteki.
2. Zakres samodzielności dyrektora Biblioteki w gospodarowaniu powierzonymi składnikami mienia komunalnego określają przepisy ustawowe oraz obowiązek jego efektywnego wykorzystania.
3. 3.Przy składaniu oświadczeń woli w sprawach majątkowych Dyrektor Biblioteki współdziała z Głównym Księgowym w zakresie przewidzianym ustawą o finansach publicznych

§ 17
1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności zatwierdzony przez dyrektora, uwzględniający wysokość dotacji przyznanej w budżecie gminy, a w nim:
– plan usług,
– plan przychodów i kosztów,
– plan remontów i konserwacji środków trwałych,
– plan inwestycji.
2. Biblioteka posiada odrębny rachunek bankowy.
3. Dyrektor Biblioteki składa raz na pół roku Burmistrzowi Gminy Tuchów sprawozdanie z prowadzonej działalności finansowej i programowej.

§ 18
Biblioteka może pobierać opłaty za:
1. usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczenia międzybiblioteczne,
2. wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
3. nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne,
4. uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych,
5. w formie kaucji – za wypożyczone materiały biblioteczne,
6. wydawnictwa własne.

V. Postanowienia końcowe

§ 19
Zmiany w Statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Regulamin
REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TUCHOWIE

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin organizacyjny opracowano na postawie paragrafu 13 Statutu Biblioteki Publicznej w Tuchowie nadanego uchwałą Nr XLVI/374/06 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 maja 2006 r.

§ 2
Podstawą funkcjonowania biblioteki stanowi ustawa o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, póz. 539 z późniejszymi zm.) oraz statut biblioteki.

§ 3
Organem założycielskim jest Rada Miejska w Tuchowie, a bezpośredni nadzór nad działalnością biblioteki sprawuje Burmistrz Tuchowa. Utrzymywanie biblioteki stanowi zadanie własne Gminy.

§ 4
Biblioteka jest samodzielną, samorządową instytucją kultury i wraz z filiami działa na terenie Gminy Tuchów.

§ 5
Biblioteka korzysta z pomocy fachowej, merytorycznej i szkoleniowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, jak też z uzupełniających donacji w zakresie księgozbioru i innych materiałów bibliotecznych oraz w zakresie pośrednictwa we współpracy międzybibliotecznej i informacyjnej.

§ 6
Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej w Tuchowie zwany dalej Regulaminem określa:
Postanowienia ogólne
Strukturę organizacyjną Biblioteki
Zasady kierowania Biblioteką
Podstawowe zadania i zakresy poszczególnych działów
Zasady obiegu dokumentów, rejestracji oraz podpisywania pism
Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
Zasady wydawania przepisów wewnętrznych
Zasady kontroli wewnętrznej
Postanowienia końcowe

Rozdział II – Struktura organizacyjna Biblioteki

§ 7
W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:
Dyrekcja
Księgowość
Oddział dla dzieci
Wypożyczalnia dla dorosłych
Czytelnia
Filie Biblioteczne

§ 8
1. Biblioteka prowadzi dwie biblioteki filialne w Jodłówce Tuchowskiej oraz w Siedliskach k/Tuchowa.
Biblioteka zatrudnia pracowników merytorycznych w wymiarze 5 ¾ etatu oraz księgowego w wymiarze ¼ etatu i sprzatajacą w wymiarze 1/3 etatu.

§ 9
Strukturę organizacyjną Biblioteki przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

Rozdział III – Zasady Kierowania Biblioteką

§ 10
Pracą Biblioteki kieruje Dyrektor na zasadzie indywidualnej odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.
Dyrektor zarządza Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz. W razie nieobecności Dyrektora, jego obowiązki pełni wyznaczony przez Dyrektora Pracownik Biblioteki w porozumieniu z Głównym Księgowym. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Biblioteki jest Burmistrz Tuchowa

§ 11
Główny Księgowy działa w zakresie spraw powierzonych mu przez Dyrektora i ponosi przed nim odpowiedzialność za ich realizację.
Wykonując powierzone obowiązki Główny Księgowy zapewnia prawidłową i terminową realizację zadań wynikających z zakresu działania Biblioteki.

Rozdział IV – Podstawowe zadania i zakresy poszczególnych działów

§ 12
Dyrektor wykonuje funkcje pracodawcy wobec pracowników Biblioteki.
Zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami oraz podejmuje wszystkie decyzje w sprawach osobowych.
Dyrektor kieruje pracą:
Głównego księgowego
Kierowników Filii
Pozostałych pracowników
Dyrektor kształtuje wewnętrzną strukturę organizacyjną Biblioteki i filii poprzez tworzenie, likwidację i przenoszenie stanowisk pracy z jednej komórki organizacyjnej do drugiej.
Dyrektor może łączyć czynności bez zmiany zakresu działania poszczególnych komórek, jeżeli nie spowoduje to zmiany zadań określonych niniejszym regulaminem.
Do realizacji określonych prac lub wykonania zadań Dyrektor może powoływać komisje, grupy problemowe, zespoły itp.
Do zadań głównych Dyrektora Biblioteki należy w szczególności:
– organizowanie pracy Biblioteki, koordynowanie jej działalności, sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad całokształtem pracy w Bibliotece,
– zapewnienie właściwego dopływu informacji merytorycznych i finansowych do Biblioteki,
– występowanie do Burmistrza w sprawach organizacyjnych, finansowych i zasad działania Biblioteki.
Do pozostałych zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) nadzór nad całościowym i terminowym prowadzeniem sprawozdawczości z zakresu działalności Biblioteki,
2) kontrolowanie terminowości i zasadności merytorycznej załatwianych skarg i wniosków,
3) sprawowanie kontroli wewnętrznej Biblioteki w zakresie pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych,
4) zapewnienie i organizowanie szkoleń zawodowych pracowników Biblioteki oraz doradztwa merytorycznego dla bibliotekarzy,
5) nadzór nad prowadzeniem gromadzenia i opracowaniem zbiorów,
6) udzielanie pracownikom biblioteki i filii porad we wszystkich zakresach działalności bibliotecznej, a w szczególności w zakresie udostępniania zbiorów, popularyzacji czytelnictwa i bibliotek oraz informacji bibliotecznej, a także wydawanie zaleceń w tych sprawach i egzekwowanie ich wykonania,
7) organizowanie instruktażu przywarsztatowego,
8) inicjowanie i koordynowanie prac popularyzacyjnych o zasięgu gminnym, współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami,
9) dokonywanie analiz księgozbiorów i czytelnictwa w zakresie niezbędnym do prawidłowej oceny poszczególnych działów i filii,
10) kontrolowanie prawidłowości wykonania rocznej statystyki dla GUS, przygotowywanej przez pracowników biblioteki i filii,
11) uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i inne instytucje,
12) realizowanie na szkoleniach wewnętrznych zajęć w zakresie udostępniania zbiorów i pracy z czytelnikiem.

§ 13
1. Zadania Głównego Księgowego
Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki.
Zapewnia prawidłową działalność finansową Biblioteki.
Prowadzi rachunkowość Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Opracowuje i realizuje plany finansowe Biblioteki.
Sporządza sprawozdania finansowe.
Analizuje całokształt gospodarki finansowej Biblioteki oraz zabezpiecza środki finansowe niezbędne do jej funkcjonowania.
Kontrasygnuje umowy mogące spowodować powstanie zobowiązań finansowych.
Współdziała ze Skarbnikiem Miasta w sprawach związanych z gospodarką finansową Biblioteki.
W celu realizacji powierzonych zadań Główny księgowy ma prawo: występować do Dyrektora Biblioteki z wnioskami o przeprowadzenie kontroli określonych spraw, które leżą w zakresie działania Głównego Księgowego, wnioskować zmiany w budżecie Biblioteki w celu racjonalnego dysponowania środkami.

§ 14
Do zadań Działów: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci oraz Filie Biblioteczne należy:
1) gromadzenie wydawnictw ciągłych oraz ksiażek,
2) opracowanie formalne i rzeczowe materiałów wpływających do Biblioteki,
3) uczestniczenie w pracach związanych z selekcją zbiorów w Bibliotece i filiach,
4) tworzenie kartotek zagadnieniowych,
5) wykonywanie prac w zakresie ewidencji i opracowania zbiorów oraz selekcji,
6) prowadzenie ewidencji wpływów,
7) realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych,
8) przygotowywanie materiałów dotyczących zbiorów, niezbędnych do sporządzenia rocznej statystyki dla potrzeb GUS,
9) Indywidualne i zbiorowe formy pracy z czytelnikiem,
10) współpraca ze szkołami,
11) obsługa bibliotecznych programów komputerowych np. MAK, itd.
12) współpraca z księgarniami, hurtowniami, antykwariatami, bibliotekami i innymi instytucjami w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów,
13) udostępnianie zgromadzonych materiałów bibliotecznych, a w razie potrzeby materiałów wypożyczonych z innych bibliotek,
14) udzielanie użytkownikom informacji w oparciu o zbiory biblioteczne, katalogi i kartoteki,
15) przygotowywanie dezyderatów do zakupu nowości książkowych dla Dyrektora Biblioteki
16) ewidencja wpływających materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
17) okresowe kontrole zbiorów (skontrum) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
18) codzienna ewidencja czytelników i usług,
19) rzetelne przygotowywanie statystyki miesięcznej i rocznej,
20) systematyczne egzekwowanie od czytelników zwrotu wypożyczonych materiałów,
21) popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym,

ponadto obsługa komputera, kserokopiarki oraz faksu.

Rozdział V – Zasady obiegu dokumentów, rejestracji oraz podpisywania pism

§ 15
Umowy oraz inne dokumenty zawierające oświadczenie woli w imieniu Biblioteki podpisuje Dyrektor.
Umowy oraz inne dokumenty, które mogą spowodować powstanie zobowiązań finansowych kontrasygnuje Główny księgowy.
Dyrektor ponadto podpisuje:
1) dokumenty związane ze stosunkiem pracy pracowników Biblioteki,
2) zarządzenia, pisma, instrukcje wydawane w ramach posiadanych kompetencji.

§ 16
W granicach indywidualnego upoważnienia Dyrektora, dokumenty oraz pisma mogą podpisywać pracownicy komórek organizacyjnych Biblioteki.

§ 17
Przygotowane zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej czystopisy pism i innych opracowań wraz z całością akt, załatwiający sprawy pracownicy, przedkładają do podpisu Dyrektorowi

§ 18
Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych reguluje Instrukcja wewnętrzna obiegu dokumentów księgowych.

§ 19
Obieg korespondencji określa instrukcja kancelaryjna dla organów gminy i związków międzygminnych stanowiąca załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319).

Rozdział VI – Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

§ 20
Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w czasie godzin pracy Biblioteki.

§ 21
Dyrektor przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski.

§ 22
Pracownicy komórek organizacyjnych, których działalności dotyczy skarga, mają obowiązek udostępnienia wszelkich danych osobie sprawdzającej zasadność tej skargi.

§ 23
Zgłaszających się do Dyrektora w sprawach skarg i wniosków oraz skargi wpływające na piśmie rejestruje Dyrektor w odrębnym rejestrze.

§ 24
Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się Kodeks Postępowania Administracyjnego, uchwałę nr 132 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1980r. w sprawie organizacji, przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków (MP Nr 29, poz.126 z późn. zm.).

Rozdział VII – Zasady wydawania przepisów wewnętrznych

§ 25
Przepisy wewnętrzne wydaje Dyrektor w formie zarządzeń, pism, instrukcji, w celu zapewnienia wykonania zadań określonych w aktach prawnych, a także w celu ukierunkowania działalności Biblioteki oraz podległych Filii.

§ 26
Zarządzenia, pisma, instrukcje otrzymują adresaci niezwłocznie po ich podpisaniu. Odpowiedzialnym za ich rozesłanie jest Dyrektor.

§ 27
Dyrektor kompletuje oryginały zarządzeń, pism, instrukcji i prowadzi ich ewidencję.

Rozdział VIII – Zasady kontroli wewnętrznej

§ 28
Kontrolę wewnętrzną sprawuje Dyrektor Biblioteki.
Kontrole wewnętrzne planowane i doraźne, przeprowadzane są w celu sprawdzenia:
1) prawidłowości wykonywania zadań przez poszczególnych pracowników komórek organizacyjnych Biblioteki oraz Filii,
2) zgodności załatwianych spraw z obowiązującymi przepisami prawa, statutem Biblioteki i regulaminami wewnętrznymi,
3) przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.
Dokonując kontroli wewnętrznej stosuje się zasady łączenia każdej kontroli z bieżącym instruktażem dla pracowników kontrolowanej komórki.
Kontrole planowe przeprowadzane są zgodnie z planem kontroli opracowanym przez Dyrektora Biblioteki.
Dyrektor, zależnie od potrzeb, może powołać komisję i zlecić jej przeprowadzenie okresowych i doraźnych kontroli w komórkach organizacyjnych Biblioteki, określając przedmiot i zakres kontroli.

Rozdział IX – Postanowienia końcowe

§ 29
Szczegółowe obowiązki i odpowiedzialność pracowników Biblioteki określają indywidualne zakresy czynności na zajmowanych stanowiskach pracy.

§ 30
Sprawy nie wymienione w zakresie działania poszczególnych komórek organizacyjnych, są przydzielane przez Dyrektora do załatwiania komórce, której zakres działania jest najbardziej zbliżony do charakteru danej sprawy.

§ 31
Sprawy związane z ochroną danych osobowych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 ze zm.) oraz zarządzenia i instrukcje Dyrektora Biblioteki wydane w tej sprawie.

§ 32
Wszyscy pracownicy Biblioteki mają obowiązek zapoznania się z treścią regulaminu.
Każdy pracownik stwierdza własnym podpisem fakt zapoznania się z treścią regulaminu na specjalnym oświadczeniu przechowywanym w aktach osobowych.
Regulamin wprowadza Dyrektor Biblioteki wydając zarządzenie po uprzednim uzyskaniu opinii Burmistrza Tuchowa .
Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Regulamin korzystania z biblioteki
Regulamin określający zasady i warunki korzystania z Biblioteki Publicznej w Tuchowie

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny.
2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne z wyjątkiem opłat pobieranych za:
a) niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów,
b) wysłane monity i wezwania w sprawach dotyczących nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
c) uszkodzenie, zniszczenie lub zgubienie materiałów bibliotecznych,
d) usługi reprograficzne,
e) sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszty przesyłki pocztowej),
f) kserokopie wykonane w innych bibliotekach i przesłane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
g) w formie kaucji – za wypożyczone materiały biblioteczne.

3. Wszelkie opłaty są pobierane zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora BP.

§ 2
1. Prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki mają wszyscy obywatele zamieszkali na terenie Polski.
2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien:
a) okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania,
b) złożyć na karcie czytelnika zobowiązanie do przestrzegania regulaminu.
3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Czytelnik jest zobowiązany informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy i szkoły.
5. Dane osobowe, które podaje się przy zapisie do Biblioteki, są niezbędne do zawarcia umowy cywilno-prawnej użyczenia materiałów bibliotecznych. Osoba, która nie wyrazi zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w ewidencji czytelników, nie może wypożyczać książek do domu. Dane czytelników nie będą udostępniane innym podmiotom.

§ 3
1. Biblioteka ma prawo pobierać kaucje za wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne w następujących przypadkach:
a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy Tuchów –kaucje w zryczałtowanej wartości wysokości 20 zł za każdy wypożyczony tom.
b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych materiałów bibliotecznych-kaucje w kwocie co najmniej równej ich aktualnej wartości rynkowej /wielkość kaucji określa bibliotekarz/.
2. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki nieodebrana kaucja staje się własnością Biblioteki, przeznaczoną na jej cele statutowe.

Porady i informacje

§ 4
Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

Wypożyczenia

§ 5.
1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo maksymalnie 4 książki.
2. Bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczanych jednorazowo książek, jeśli pozwala na to zasobność zbioru.
3. Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczanych jednorazowo lektur szkolnych, jeśli w danym momencie istnieje duże zapotrzebowanie na wypożyczane tytuły.
4. Warunkiem wypożyczenia kolejnych książek i/lub innych mediów jest terminowy zwrot wcześniej wypożyczonych .
5. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
6. Okres wypożyczenia jednego tytułu można przedłużać trzykrotnie. Po upływie tego terminu książkę należy zwrócić.
7. Prolongata nie jest udzielana:
a) gdy czytelnik nie zwrócił w terminie innych wypożyczonych materiałów (książek i innych mediów),
b) gdy czytelnik ma nieuregulowane inne zobowiązania wobec biblioteki,
c) w przypadku dużego zapotrzebowania na dany materiał.
8. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
9. Biblioteka zapewnia pomoc w uzyskaniu materiałów bibliotecznych z innych bibliotek na terenie kraju. Sprowadzone materiały udostępniane są na zasadzie określonej przez wypożyczającą bibliotekę. Materiały sprowadzone z Biblioteki Narodowej mogą być udostępniane wyłącznie na miejscu w czytelni.
Opłata za udostępnienie sprowadzonych materiałów bibliotecznych równa jest kosztom poniesionym przez Bibliotekę.

Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książek

§ 6
1. Czytelnik jest zobowiazany do poszanowania wypożyczonych książek ,powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych książek odpowiada czytelnik.Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
3. Czytelnik może za zgodą bibliotekarza dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książkę nie mniejszej wartości,przydatną dla biblioteki.

Przetrzymywanie książek

§ 7
1. Za przetrzymanie książek poza termin określony w § 5.Biblioteka może pobierać opłaty w kwocie 2 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu .
2. Czytelnik ,do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty/cennik w załączniku nr 1/.
3. Jeżeli czytelnik mimo wysyłania upomnień odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat ,Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

Postanowienia końcowe

§ 8.
Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Dyrektora Biblioteki Publicznej w Tuchowie.
Godziny przyjęć -w poniedziałki od 11.00-13.00.

§ 9
Czytelnik niestosujący się do postanoweiń niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.Czytelnikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Tuchów 19.10.2009 r. Regulamin zatwierdził:

Regulamin wypożyczalni
Regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Publicznej w Tuchowie

§1
Podstawę prawną wypożyczeń międzybibliotecznych stanowi Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 marca 1980 roku (MP nr 12/1980 poz. 45).

§2
Prawo do wypożyczeń międzybibliotecznych mają wszyscy czytelnicy Biblioteki.

§3
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza materiały biblioteczne w/g zamówień z bibliotek, instytucji, urzędów krajowych.

§4
Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną jest brak dokumentu w Bibliotece w Tuchowie oraz bibliotekach tarnowskich.

§5
Przed złożeniem zamówienia czytelnik ma obowiązek sprawdzić w Katalogach Biblioteki czy nie posiada ona poszukiwanych materiałów.

§6
Realizacja zamówień odbywa się w kolejności ich składania.

§7
Koszty sprowadzonych materiałów bibliotecznych oraz wykonywanych przez inne biblioteki usług pokrywa czytelnik. Wysokość opłat określa biblioteka wypożyczająca.

§8
Wszystkie dokumenty sprowadzone z innych bibliotek udostępniane są wyłącznie w Czytelni Biblioteki w okresie wyznaczonym przez bibliotekę wypożyczającą.

§9
Jednorazowo można zamówić do 5 pozycji.

§10
Przy korzystaniu ze sprowadzonej literatury czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich ograniczeń zastrzeżonych przez bibliotekę wypożyczającą.

§11
Czytelnikowi, który nieterminowo zwraca wypożyczone materiały można okresowo wstrzymać wypożyczenia.

§12
Wypożyczeniom międzybibliotecznym nie podlegają:
– dzieła wydane przed rokiem 1945
– dzieła znajdujące się w księgozbiorach podręcznych
– wydania albumowe
– zbiory specjalne ( maszynopisy, atlasy, mapy, normy, taśmy, płyty)
– czasopisma bieżące

§13
Na wniosek czytelnika, złożony przed upływem terminu zwrotu wypożyczonych materiałów, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna może wystąpić do właściwej biblioteki z prośbą o prolongatę.

§14
W wypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest do uiszczenia ekwiwalentu na rzecz biblioteki-właściciela w formie przez nią ustalonej.

§15
Regulamin obowiązuje od 01.10 2006 roku.