Statut, regulaminy, Klauzula informacyjna

Statut
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/244/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 marca 2013 r.
STATUT
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TUCHOWIE
Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Biblioteka Publiczna w Tuchowie zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie :
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574).
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz.1983).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).
4. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.09.2009 r. (Dz. U. 2009 r. poz. 1241 z późn. zm.).
5. Niniejszego Statutu.
§ 2.
1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Tuchów.
2. Siedzibą Biblioteki jest miasto Tuchów, a obszarem jej działania Gmina Tuchów.
W skład Biblioteki wchodzą:
– Filia w Jodłówce Tuchowskiej
– Filia w Siedliskach, które wykonują zadania określone w § 7.
§ 3.
1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Tuchowa.
2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawują i pomocy fachowej udzielają:
– Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
– Powiatowa Biblioteka Publiczna w Tarnowie.
§ 4.
1. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru instytucji kultury,
prowadzonego przez Organizatora.
2. Biblioteka używa pieczęci:
– podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu,
– okrągłej zawierającej pośrodku nazwę Tuchów, a w otoku napis z nazwą biblioteki.
§ 5. Gmina zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.
Rozdział 2. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
§ 6. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Dziennik Urzedowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 2473
§ 7. Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Wytwarzanie materiałów informacyjnych.
3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
4. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych.
5. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.
6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§ 8. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
Rozdział 3. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ
§ 9.
1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Tuchowa.
3. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Tuchowie jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
§ 10.
1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, oraz obsługi.
2. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związani z działalnością Biblioteki.
3. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki.
§ 11.
1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 grudnia 2012 r.. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (…) (Dz. U. z 2012 r. poz. 1394).
2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych, jako instytucji kultury oraz regulaminu wynagradzania Biblioteki Publicznej.
§ 12.
1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez dyrektora Biblioteki.
§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych filii i punktów ustala dyrektor Biblioteki w regulaminie organizacyjnym po uzyskaniu opinii Burmistrza Tuchowa. Dziennik Urzedowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 2473
§ 14. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
Rozdział 4. GOSPODARKA FINANSOWA I MAJĄTKOWA BIBLIOTEKI
§ 15. Biblioteka jest finansowana z następujących źródeł:
– Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy
– Dotacje celowe z budżetu Gminy
– Środki uzyskane od osób fizycznych ,prawnych oraz innych źródeł
– Wpływy z prowadzonej działalności
– Darowizny
§ 16.
1. Dyrektor Biblioteki gospodaruje mieniem komunalnym przekazanym przez gminę zarządza nim i ponosi odpowiedzialność za wyposażenie księgozbioru Biblioteki.
2. Zakres samodzielności dyrektora Biblioteki w gospodarowaniu powierzonymi składnikami mienia komunalnego określają przepisy ustawowe oraz obowiązek jego efektywnego wykorzystania.
3. Przy składaniu oświadczeń woli w sprawach majątkowych dyrektor Biblioteki współdziała z głównym księgowym w zakresie przewidzianym ustawą o finansach publicznych.
§ 17.
1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora,
uwzględniający wysokość dotacji przyznanej w budżecie gminy a w nim:
– Przychody z prowadzonej działalności,
– Dotacje z budżetu Gminy
– Koszty
– Środki na wydatki majątkowe
– Stan należności i zobowiązań
– Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku
2. Biblioteka posiada odrębny rachunek bankowy.
3. Dyrektor Biblioteki składa raz na pół roku Burmistrzowi Tuchowa sprawozdanie z prowadzonej działalności finansowej i programowej.
§ 18. Biblioteka może pobierać opłaty za:
1. usługi reprograficzne (ksero, wydruki komputerowe),
2. za wypożyczenia międzybiblioteczne,
3. nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne,
4. uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych,
5. wydawnictwa własne. Dziennik Urzedowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 2473
Rozdział 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19. Zmiany w Statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Ryszard Wrona
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 2473
Reg. organizacyjny
REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TUCHOWIE
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 6/2015
Dyrektora Biblioteki Publicznej
w Tuchowie z dnia 22.06.2015 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Biblioteka Publiczna w Tuchowie zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o:

1. Ustawę o bibliotekach z dnia 27.06.1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 574)
2. Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983)
3. Statut Biblioteki Publicznej w Tuchowie nadany Uchwałą Rady Miejskiej w Tuchowie nr XXX/244/2013 z dnia 20 marca 2013 r.
§ 2
Organem założycielskim jest Rada Miejska w Tuchowie, a bezpośredni nadzór nad działalnością biblioteki sprawuje Burmistrz Tuchowa. Utrzymywanie biblioteki stanowi zadanie własne Gminy.

§ 3
Biblioteka jest samodzielną , samorządową instytucją kultury i wraz z filiami działa na terenie Gminy Tuchów.

§ 4
Biblioteka korzysta z pomocy fachowej, merytorycznej i szkoleniowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.
§ 5
1. Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej w Tuchowie zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki wraz z Filiami oraz tryb pracy
2. Ilekroć w regulaminie użyte jest określenie:
• Biblioteka – należy przez to rozumieć – Bibliotekę Publiczną w Tuchowie
• Dyrektor – należy przez to rozumieć – Dyrektora Biblioteki Publicznej w Tuchowie
• Zakres czynności – należy przez to rozumieć – obowiązki i uprawnienia wyznaczone dla określonego stanowiska pracy i pracownika zatrudnionego na tym stanowisku pracy.
Rozdział II
Struktura organizacyjna Biblioteki.

§ 6

W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:
o Dyrekcja
o Księgowość
o Oddział dla dzieci
o Wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży
o Czytelnia
o Filie Biblioteczne

§ 7
1. Biblioteka prowadzi dwie biblioteki filialne w Jodłówce Tuchowskiej
oraz w Siedliskach k/Tuchowa.
2. Biblioteka zatrudnia pracowników merytorycznych, głównego księgowego oraz pracownika obsługi.

§ 8
Strukturę organizacyjną Biblioteki przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Rozdział III
Zasady Kierowania Biblioteką

§ 9
1. Pracą Biblioteki kieruje Dyrektor na zasadzie indywidualnej odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.
2. Dyrektor zarządza Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. W razie nieobecności Dyrektora, jego obowiązki pełni wyznaczony przez Dyrektora Pracownik Biblioteki w porozumieniu z Głównym Księgowym.
4. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Biblioteki jest Burmistrz Tuchowa.
§ 10

1. Główny Księgowy działa w zakresie spraw powierzonych mu przez Dyrektora i ponosi przed nim odpowiedzialność za ich realizację.
2. Wykonując powierzone obowiązki Główny Księgowy zapewnia prawidłową i terminową realizację zadań wynikających z zakresu działania Biblioteki.

Rozdział IV
Podstawowe zadania i zakresy poszczególnych działów

§ 11
1. Dyrektor wykonuje funkcje pracodawcy wobec pracowników Biblioteki.
Zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami oraz podejmuje wszystkie decyzje w sprawach osobowych.
2. Dyrektor kieruje pracą:
o Głównego księgowego
o Kierowników Filii
o Pozostałych pracowników
3. Dyrektor kształtuje wewnętrzną strukturę organizacyjną Biblioteki i filii poprzez tworzenie, likwidację i przenoszenie stanowisk pracy z jednej komórki organizacyjnej do drugiej.
4. Dyrektor może łączyć czynności bez zmiany zakresu działania poszczególnych komórek, jeżeli nie spowoduje to zmiany zadań określonych niniejszym regulaminem.
5. Do zadań głównych Dyrektora Biblioteki należy w szczególności:
• Organizowanie pracy Biblioteki, koordynowanie jej działalności, sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad całokształtem pracy w Bibliotece.
• Zapewnienie właściwego dopływu informacji merytorycznych i finansowych do Biblioteki.
• Występowanie do Burmistrza w sprawach organizacyjnych, finansowych i zasad działania Biblioteki.
6. Do pozostałych zadań Dyrektora należy w szczególności:
• Nadzór nad całościowym i terminowym prowadzeniem sprawozdawczości z zakresu działalności Biblioteki.
• Kontrolowanie terminowości i zasadności merytorycznej załatwianych skarg i wniosków.
• Sprawowanie kontroli zarządczej Biblioteki w zakresie pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych.
• Zapewnienie i organizowanie szkoleń zawodowych pracowników Biblioteki oraz doradztwa merytorycznego dla bibliotekarzy.
• Nadzór nad prowadzeniem gromadzenia i opracowaniem zbiorów.
• Udzielanie pracownikom biblioteki i filii porad we wszystkich zakresach działalności bibliotecznej, a w szczególności w zakresie udostępniania zbiorów, popularyzacji czytelnictwa i bibliotek oraz informacji bibliotecznej, a także wydawanie zaleceń w tych sprawach i egzekwowanie ich wykonania.
• Organizowanie instruktażu przywarsztatowego.
• inicjowanie i koordynowanie prac popularyzacyjnych o zasięgu gminnym, współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami.

• Dokonywanie analiz księgozbiorów i czytelnictwa w zakresie niezbędnym do prawidłowej oceny poszczególnych działów i filii.
• Kontrolowanie prawidłowości wykonania rocznej statystyki dla GUS, przygotowywanej przez pracowników biblioteki i filii.
• Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i inne instytucje.

W zakresie spraw kadrowych Dyrektor
• Prowadzi obsługę spraw osobowych dotyczących: akt osobowych, kartotek urlopowych i czasu pracy.
• Prowadzi działalność informacyjną z zakresu prawa pracy.
• Sporządza plan urlopów i prowadzi nadzór nad terminowym wykorzystywaniem urlopów wypoczynkowych oraz innych zwolnień od pracy przewidzianych prawem pracy.
• Sporządza sprawozdania dla GUS i inne.
• Gromadzi, ewidencjonuje, przechowuje i aktualizuje dane osobowe pracowników Biblioteki oraz dba o ochronę danych osobowych.
• Wystawia zaświadczenia, świadectwa pracy, opinie o pracy i ewidencję czasu pracy.
• Prowadzi dokumentację związaną z kontrolą zarządczą.
• Prowadzi sprawy ogólno – administracyjne i kancelaryjne.
• Prowadzi zaopatrzenie w materiały biurowe, gospodarcze i druki.
• Prowadzi sprawy ubezpieczeń pracowniczych.
§ 12
1. Zadania Głównego Księgowego
• Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki.
• Zapewnia prawidłową działalność finansową Biblioteki.
• Prowadzi rachunkowość Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi.
• Dba o zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
• Opracowuje i realizuje plany finansowe Biblioteki.
• Sporządza sprawozdania finansowe.
• Dokonuje wstępnej kontroli finansowej, kontroluje terminową regulację zobowiązań publicznoprawnych.
• Prowadzi kompletnie i rzetelnie dokumenty dotyczące operacji gospodarczych i finansowych.
• Analizuje całokształt gospodarki finansowej Biblioteki oraz zabezpiecza środki finansowe niezbędne do jej funkcjonowania.
• Kontrasygnuje umowy mogące spowodować powstanie zobowiązań finansowych.
• Współdziała ze Skarbnikiem Miasta w sprawach związanych z gospodarką finansową Biblioteki.
• Opracowuje i aktualizuje wewnętrzne instrukcje finansowe.
• W celu realizacji powierzonych zadań Główny księgowy ma prawo:
występować do Dyrektora Biblioteki z wnioskami o przeprowadzenie kontroli określonych spraw, które leżą w zakresie działania Głównego Księgowego, wnioskować zmiany w budżecie Biblioteki w celu racjonalnego dysponowania środkami.
Ponadto :
• rejestruje i wyrejestrowuje nowo zatrudnionych i zwalnianych pracowników dla potrzeb ZUS, przygotowuje dokumenty do ZUS i Urzędu Skarbowego dotyczące pracowników,
• sporządza listy płac i prowadzi kartotekę wynagrodzeń,
• sporządza roczne rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy dla osób fizycznych i prawnych,
• organizuje prawidłowy obieg i przechowywanie dokumentów;
• prowadzi archiwum zakładowe,
• prowadzi ewidencję środków trwałych stanowiących majątek Biblioteki,

§ 13
Wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży, Odział dla Dzieci, czytelnia oraz Filie Biblioteczne

• Gromadzą, opracowują i udostępniają księgozbiór
• Prenumerują czasopisma i dokonują ich ewidencji.
• Prowadzą ewidencję księgozbioru i dokumentacji wpływów i ubytków.
• Prowadzą katalogi: alfabetyczny i rzeczowy całości zbiorów w systemie informatycznym.
• Prowadzą ewidencję czytelników i wypożyczeń.
• Egzekwują zwrot wypożyczeń materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Prowadzą i obsługę informacyjno – bibliograficzną.
• Organizują pracę kulturalno-oświatową upowszechniającą książkę i czytelnictwo, współpracują w tym zakresie z zainteresowanymi szkołami, instytucjami i organizacjami.
• Prowadzą edukację biblioteczną dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
• Realizują wypożyczenia międzybiblioteczne.
• Prowadzą praktyki dla osób kształcących się w zawodzie.
• Tworzą sprawnie działający system przepływu informacji z filiami i oddziałami bibliotecznymi.
• Prowadzą kontrolę, selekcję i naprawę zbiorów.
• Rzetelnie przygotowują statystyki miesięczne i roczne.
• Przygotowują informacje z działalności na stronę internetową Biblioteki.
• Udostępniają zbiory na miejscu.
• Prowadzą ewidencję frekwencji i udostępnionych książek i czasopism na miejscu w czytelni.
• Prowadzą ewidencję frekwencji i udostępnionych gier komputerowych i innych oraz osób korzystających z Internetu
• Tworzą i udostępniają własne bazy danych (bibliograficzne, faktograficzne) oraz tworzone przez inne biblioteki i instytucje.
• Prowadzą lekcje biblioteczne i prezentują Bibliotekę grupom zorganizowanym.
• Gromadzą i opracowują dokumenty życia społecznego oraz inne dokumenty związane z gmina Tuchów .

Rozdział V
Zasady obiegu dokumentów, rejestracji
oraz podpisywania pism
§ 14
1. Umowy oraz inne dokumenty zawierające oświadczenie woli w imieniu Biblioteki podpisuje Dyrektor.
2. Umowy oraz inne dokumenty, które mogą spowodować powstanie zobowiązań finansowych kontrasygnuje Główny księgowy.
3. Dyrektor ponadto podpisuje:
1) dokumenty związane ze stosunkiem pracy pracowników Biblioteki,
2) zarządzenia, pisma, instrukcje wydawane w ramach posiadanych kompetencji.
§ 15
W granicach indywidualnego upoważnienia Dyrektora, dokumenty oraz pisma mogą podpisywać pracownicy komórek organizacyjnych Biblioteki.
§ 16
Przygotowane zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej czystopisy pism i innych opracowań wraz z całością akt, załatwiający sprawy pracownicy, przedkładają do podpisu Dyrektorowi .
§ 17
Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych reguluje Instrukcja wewnętrzna obiegu dokumentów księgowych.
§ 18
Obieg korespondencji określa instrukcja kancelaryjna Biblioteki Publicznej w Tuchowie stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 9/2007 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Tuchowie z dnia 19.10.2007 r.

Rozdział VI
Zasady przyjmowania, rozpatrywania
i załatwiania skarg i wniosków
§ 19
Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w czasie godzin pracy Biblioteki.
§ 20
Dyrektor przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski.
§ 21
Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się Kodeks Postępowania Administracyjnego, uchwałę nr 132 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1980r. w sprawie organizacji, przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków (MP Nr 29, poz.126 z późn. zm.).

Rozdział VII
Zasady wydawania przepisów wewnętrznych
§ 22
Przepisy wewnętrzne wydaje Dyrektor w formie zarządzeń, pism, instrukcji, w celu zapewnienia wykonania zadań określonych w aktach prawnych, a także w celu ukierunkowania działalności Biblioteki oraz podległych Filii.
§ 23
Zarządzenia, pisma, instrukcje otrzymują adresaci niezwłocznie po ich podpisaniu.
Odpowiedzialnym za ich rozesłanie jest Dyrektor .
§ 24
Dyrektor kompletuje oryginały zarządzeń, pism, instrukcji i prowadzi ich ewidencję.

Rozdział VIII
Zasady kontroli wewnętrznej
§ 25
1. Kontrolę wewnętrzną sprawuje Dyrektor Biblioteki.
2. Kontrole wewnętrzne planowane i doraźne, przeprowadzane są w celu sprawdzenia:
• • prawidłowości wykonywania zadań przez poszczególnych pracowników komórek organizacyjnych Biblioteki oraz Filii,
• 2 • zgodności załatwianych spraw z obowiązującymi przepisami prawa, statutem Biblioteki i regulaminami wewnętrznymi,
• 3) • przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.
3. Dokonując kontroli wewnętrznej stosuje się zasady łączenia każdej kontroli z bieżącym instruktażem dla pracowników kontrolowanej komórki.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 26
Szczegółowe obowiązki i odpowiedzialność pracowników Biblioteki określają indywidualne zakresy czynności na zajmowanych stanowiskach pracy.
§ 27
Sprawy nie wymienione w zakresie działania poszczególnych komórek organizacyjnych, są przydzielane przez Dyrektora do załatwiania komórce, której zakres działania jest najbardziej zbliżony do charakteru danej sprawy.
§ 28
Sprawy związane z ochroną danych osobowych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 ze zm.) oraz zarządzenia i instrukcje Dyrektora Biblioteki wydane w tej sprawie.
§ 29
1. Wszyscy pracownicy Biblioteki mają obowiązek zapoznania się z treścią regulaminu.
2. Każdy pracownik stwierdza własnym podpisem fakt zapoznania się z treścią regulaminu na specjalnym oświadczeniu przechowywanym w aktach osobowych.
3. Regulamin wprowadza Dyrektor Biblioteki wydając zarządzenie po uprzednim uzyskaniu opinii Burmistrza Tuchowa .
4. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Reg. korzystania z biblioteki
Regulamin Korzystania z Biblioteki Publicznej w Tuchowie
§ 1
Znaczenie pojęć zastosowanych w Regulaminie

Ilekroć w Regulaminie Biblioteki Publicznej w Tuchowie jest mowa o:
1. Bibliotece – rozumie się przez to Bibliotekę Publiczną w Tuchowie, Filię w Jodłówce Tuchowskiej, Filię w Siedliskach.
2. Zbiorach – rozumie się przez to książki, czasopisma, zbiory specjalne tj.: materiały audiowizualne, audiobooki, zbiory elektroniczne zinwentaryzowane oraz licencjonowane zbiory elektroniczne, do których Biblioteka opłaciła dostęp.
3. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną (dorośli, młodzież i dzieci) będącą obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, oraz cudzoziemca posiadającego stały lub tymczasowy adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, korzystającą/korzystającego z Biblioteki.
4. Karcie Użytkownika– rozumie się przez to dokument zawierający:
1) nazwisko, imię, kategorię zawodową, PESEL, datę urodzenia, adres zameldowania i korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail),
2) oświadczenie Użytkownika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego postanowień,
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych wskazanych przez Użytkownika w Karcie zapisu w celu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki,
4) dane rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku Użytkowników niepełnoletnich,
5. Prolongacie – rozumie się przez to przesuniecie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów należących do Biblioteki.
6. Przetrzymaniu – rozumie się przez to niezwrócenie przez Użytkownika wypożyczonych uprzednio zbiorów w terminie określonym przepisami niniejszego Regulaminu.
7. Księgozbiorze podręcznym – rozumie się przez to celowo dobraną i wydzieloną w Czytelni część zbiorów, składającą się głównie z wydawnictw informacyjnych, udostępnianych na miejscu.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Zbiory Biblioteki, są udostępniane wszystkim zainteresowanym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Użytkownik Biblioteki ma prawo do:
a) wypożyczania na zewnątrz zbiorów,
b) korzystania ze zbiorów udostępnianych na miejscu,
c) korzystania z komputerów,
3. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne z wyjątkiem opłat pobieranych za:
a) wysłane monity i wezwania w sprawach dotyczących nieterminowego zwrotu wypożyczonych zbiorów,
b) uszkodzenie, zniszczenie lub zgubienie zbiorów,
c) usługi reprograficzne,
d) sprowadzenie zbiorów z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszty przesyłki pocztowej),
e) kserokopie wykonane w innych bibliotekach i przesłane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
4. Wszelkie opłaty są pobierane zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora Biblioteki.

§ 3
Rejestracja Użytkowników

1. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i peselem oraz, po zapoznaniu się z Regulaminem, podpisać Kartę Użytkownika.
2.Użytkownika niepełnoletniego do Biblioteki może zapisać rodzic lub opiekun prawny, który podpisuje za niego kartę Użytkownika.
3. Osoba, mająca nierozliczone zobowiązania wobec Biblioteki, nie może być poręczycielem osoby małoletniej.
4. Przy zapisie do Biblioteki Użytkownik zobowiązany jest podać adres do korespondencji oraz numer telefonu.
5. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania i innych danych zamieszczonych w Karcie Użytkownika.
6. Użytkownik rezygnujący z usług Biblioteki ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z ewidencji użytkowników, a Biblioteka ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że Użytkownik zwrócił wszystkie wypożyczone zbiory i nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.
7. Osoba, która nie wyrazi zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w ewidencji Użytkowników, nie może wypożyczać książek do domu. Dane Użytkowników nie będą udostępniane innym podmiotom.
8. Konto Użytkownika nieaktywnego przez 5 lat zostanie usunięte z bazy Użytkowników, pod warunkiem, że użytkownik zwrócił wszystkie wypożyczone zbiory i nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.

§ 4
Porady i informacje
Bibliotekarz na prośbę Użytkownika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
§ 5
Wypożyczenia

1. Użytkownik może wypożyczyć jednorazowo maksymalnie 5 książek.
2. Bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczanych jednorazowo książek, jeśli pozwala na to zasobność zbioru.
3. Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczanych jednorazowo lektur szkolnych, jeśli w danym momencie istnieje duże zapotrzebowanie na wypożyczane tytuły.
4. Warunkiem wypożyczenia kolejnych zbiorów jest terminowy zwrot wcześniej wypożyczonych.
5. Zbiory wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
6. Okres wypożyczenia jednego tytułu można przedłużać trzykrotnie. Po
upływie tego terminu książkę należy zwrócić.
7. Prolongata nie jest udzielana:
a) gdy Użytkownik nie zwrócił w terminie innych wypożyczonych zbiorów,
b) gdy Użytkownik ma nieuregulowane inne zobowiązania wobec Biblioteki,
c) w przypadku dużego zapotrzebowania na dany materiał.
8. Na prośbę Użytkownika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone, zarezerwowane książki należy odebrać w terminie 7 dni od powiadomienia.
9. Biblioteka zapewnia pomoc w uzyskaniu zbiorów
z innych bibliotek na terenie kraju. Sprowadzone zbiory udostępniane
są na zasadzie określonej przez wypożyczającą bibliotekę.
Opłata za udostępnienie sprowadzonych zbiorów równa jest kosztom poniesionym przez Bibliotekę.

§ 6
Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książek

1. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych zbiorów, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych książek odpowiada Użytkownik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
3. Użytkownik może za zgodą bibliotekarza dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

§ 7
Przetrzymywanie książek

1. Użytkownik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu zbiorów, pokrywa ich koszty/cennik w załączniku nr 1/.
2. Jeżeli użytkownik mimo wysyłania upomnień odmawia zwrotu zbiorów lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z
przepisami prawa.

§ 8
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Biblioteka Publiczna w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów.
2. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie Użytkownikom korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki, umożliwienie pobierania przewidzianych Regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie zbiorów, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
4. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem na karcie użytkownika jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Biblioteki oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych Użytkownika.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania i usunięcia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Dyrektora Biblioteki Publicznej w Tuchowie.
Godziny przyjęć – w poniedziałki od 11.00-13.00.
2. Użytkownik, niestosujący się do postanowień niniejszego regulaminu, może być, czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Użytkownikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
3. Zmiany w Regulaminie sygnalizowane są poprzez wywieszenie ich w widocznym miejscu w siedzibie Biblioteki Publicznej w Tuchowie oraz jej Filii a także na stronie internetowej Biblioteki. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianie uważa się, iż Użytkownik przyjął je do wiadomości.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Tuchów 17.05.2018 r. Regulamin zatwierdził:Dyrektor Biblioteki

Klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Bibliotece Publicznej w Tuchowie

Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze, w szczególności mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy poniżej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Bibliotece Publicznej w Tuchowie oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORAAdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Tuchowie w której imieniu działa Dyrektor.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA: Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: b.wrona@tuchow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora: 33-170 Tuchów, ul. Chopina 10
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Z Inspektorem Danych osobowych w Bibliotece można się skontaktować poprzez email anna.samelzon@gmail.com, lub pisemnie na adres siedziby administratora.Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Dane będą przetwarzane w celu obsługi użytkowników Biblioteki Publicznej w Tuchowie oraz jej filii w Siedliskach i Jodłówce Tuchowskiej. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa /Ustawa o bibliotekach, Ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawa o ochronie danych osobowych, Statucie Biblioteki/. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane wizerunkowe zbierane są tylko w celach promocji wydarzeń kulturalnych i mogą być zamieszczane na stronie Internetowej biblioteki, portalu Facebook biblioteki oraz w prasie lokalnej.
ODBIORCY DANYCH:Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywana swoich obowiązków służbowych. Odbiorcami Pana/Pani danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI: Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku w którym ostatni raz odnotowano aktywność na koncie.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: Użytkownik Biblioteki Publicznej w Tuchowie ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
PRZEKAZYWANIE DO PAŃSTW TRZECICH: Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich z wyjątkiem informacji zamieszczanych na stronie Facebook biblioteki. Administratorem tych danych jest Facebook i wszelkie informacje znajdą Państwo w jego klauzuli informacyjnej.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan Pani, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: Pani/Pana dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Pani/Pana.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne, jeśli chce Pan /Pani korzystać z usług Biblioteki Publicznej w Tuchowie.

Reg. imprez

REGULAMIN IMPREZ Biblioteki Publicznej w Tuchowie
I. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Bibliotece Publicznej w Tuchowie oraz jej Filiach w Siedliskach i Jodłówce Tuchowskiej, zwanej dalej Organizatorem.
Przez imprezę rozumie się; szkolenia, warsztaty, spotkania autorskie, wernisaże, lekcje biblioteczne spotkania dyskusyjne i wszelkie inne spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.
Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. do odwołania.
Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.
II. Zgłoszenie uczestnictwa, jeśli jest wymagane
Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.
Jeśli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.
III. Zmiany terminu imprezy
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez, składzie kadry dydaktycznej oraz do zmian terminów imprez.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
Informacja dotycząca odwołania imprezy przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.
Organizator poinformuje mailem Zgłaszającego na imprezę o wyznaczeniu kolejnego terminu imprezy.
IV. Opłaty za imprezy i warunki płatności
Imprezy są bezpłatne.
V. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika
– Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 24 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz.1000.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, wizerunek) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach promocyjnych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
– Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
– Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych
– Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, stronie www oraz portalu społecznościowym Facebook, a także w publikacjach Organizatora oraz w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
Dane uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich z wyjątkiem informacji zamieszczanych na stronie Facebook biblioteki. Administratorem tych danych jest Facebook i wszelkie informacje znajdują się w jego klauzuli informacyjnej.
Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
VI. Odpowiedzialność
Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora i wykładowcy.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
VII. Zmiany

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie – stałe lub tymczasowe – zostaną opublikowane na stronie www.biblioteka.tuchow.pl