Baner katalogu biblioteki

Kontakt

Biblioteka Publiczna w Tuchowie
ul. Chopina 10
33-170 Tuchów
NIP 993-02-45-321
tel.: (+48) 14 652 50 08
e-mail: biblioteka@tuchow.pl

Biblioteka jest teraz nieczynna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w bibliotece publicznej w Tuchowie

Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze, w szczególności mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy poniżej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Bibliotece Publicznej w Tuchowie oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Tuchowie, w której imieniu działa Dyrektor.

Dane kontaktowe administratora

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: b.wrona@tuchow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora: 33-170 Tuchów, ul. Chopina 10

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Anny Samelzon-Janisz, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@tuchow.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane będą przetwarzane w celu obsługi użytkowników Biblioteki Publicznej w Tuchowie oraz jej filii w Siedliskach i Jodłówce Tuchowskiej. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa /Ustawa o bibliotekach, Ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawa o ochronie danych osobowych, Statucie Biblioteki/. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane wizerunkowe zbierane są tylko w celach promocji wydarzeń kulturalnych i mogą być zamieszczane na stronie Internetowej biblioteki, portalu Facebook biblioteki oraz w prasie lokalnej.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywana swoich obowiązków służbowych. Odbiorcami Pana/Pani danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku w którym ostatni raz odnotowano aktywność na koncie.

Prawa podmiotów danych

Użytkownik Biblioteki Publicznej w Tuchowie ma prawo do:
– dostępu do treści swoich danych osobowych,
– ich sprostowania,
– przenoszenia,
– usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania.

Przekazywanie do państw trzecich

Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich z wyjątkiem informacji zamieszczanych na stronie Facebook biblioteki. Administratorem tych danych jest Facebook i wszelkie informacje znajdą Państwo w jego klauzuli informacyjnej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan Pani, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Pani/Pana.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne, jeśli chce Pan /Pani korzystać z usług Biblioteki Publicznej w Tuchowie.