Kontakt

Biblioteka Publiczna w Tuchowie
ul. Chopina 10
33-170 Tuchów
NIP 993-02-45-321
tel.: (+48) 14 652 50 08
e-mail: biblioteka@tuchow.pl

Biblioteka jest teraz nieczynna

Deklaracja Dostępności

Podstawowe informacje

Biblioteka w Tuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.tuchow.pl

Nazwa podmiotu publicznego:
Biblioteka Publiczna w Tuchowie

Adres strony internetowej:
www.biblioteka.tuchow.pl

Data opublikowania strony internetowej:
Data publikacji strony internetowej: 2020-03-28 r.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08 r.

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:
Deklarację sporządzono dnia: 28-03-2020 r. Aktualizacja 11-04-2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Sekcja z danymi kontaktowymi:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Bożena Wrona, b.wrona@tuchow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 14 652 50 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności:
Dyrektor: mgr Bożena Wrona

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej:
b.wrona@tuchow.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej:
(+48) 14 652 50 08

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje o dostępności architektonicznej:

Biblioteka w Tuchowie: Wejście do biblioteki od strony południowej budynku Domu Kultury w Tuchowie. Dostęp do biblioteki: niedostępny, wejście po schodach na pierwsze piętro, brak windy. W budynku korytarz szeroki, przestrzeń dostępna. Wszystkie działy biblioteki znajdują się na jednym poziomie. Toaleta nie przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Najbliższe miejsca postojowe znajdują się bezpośrednio przed wejściem do budynku. Zapraszamy osoby korzystające ze wsparcia psów asystujących. Od dnia 22 listopada 2021 r. wejście do biblioteki odbywa się przez główne wejście do Domu Kultury od strony wschodniej. Rozwiązanie tymczasowe na czas prowadzenia inwestycji rozbudowy biblioteki.

Filia w Siedliskach obiekt dostępny, biblioteka na piętrze, na jednym poziomie do dyspozycji osób podjazd od strony wejścia do Wiejskiego Domu Kultury oraz schodołaz wewnątrz budynku. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Najbliższe miejsca postojowe znajdują się bezpośrednio przed wejściem do budynku.

Filia w Jodłówce Tuchowskiej obiekt dostępny, biblioteka na piętrze, na jednym poziomie, do dyspozycji osób winda usytuowana od strony Ośrodka Zdrowia, bezpośrednio z parkingu obok biblioteki. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Najbliższe miejsca postojowe znajdują się bezpośrednio przed wejściem do budynku.

Informacje o Dostępności informacyjno-komunikacyjnej  

Biblioteka Publiczna w Tuchowie: lokalizacja w budynku Domu Kultury, w przedsionku głównego wejścia do budynku znajduje się tablica informacyjna zawierająca schemat wszystkich pomieszczeń z oznakowaniem wejść z uwzględnieniem biblioteki. Na zewnątrz budynku znajduje się podświetlona tablica informacyjna, na budynku i bezpośrednio przed wejściem do biblioteki, napis i informacje o godzinach otwarcia placówki. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udziela każdorazowo bibliotekarz.

Filia w Jodłówce Tuchowskiej: lokalizacja budynek Jodełki, spójne graficzne oznakowanie, kierunkowskaz przy drodze głównej, tablica widoczna z drogi głównej, tablica na froncie budynku i szczegółowa tablica z godzinami otwarcia przed wejściem do biblioteki. W środku strzałki kierunkowe do biblioteki i graficzne logo na drzwiach wejściowych.Informacji o rozkładzie pomieszczeń udziela każdorazowo bibliotekarz.

Filia w Siedliskach: lokalizacja budynek wiejskiego Domu Kultury, spójne graficzne oznakowanie: kierunkowskaz przy drodze głównej, tablica widoczna z drogi głównej, tablica na froncie budynku i szczegółowa tablica z godzinami otwarcia przed wejściem do biblioteki. W środku strzałki kierunkowe do biblioteki i graficzne logo na drzwiach wejściowych.Informacji o rozkładzie pomieszczeń udziela każdorazowo bibliotekarz.