Baner katalogu biblioteki

Kontakt

Biblioteka Publiczna w Tuchowie
ul. Chopina 10
33-170 Tuchów
NIP 993-02-45-321
tel.: (+48) 14 652 50 08
e-mail: biblioteka@tuchow.pl

Biblioteka jest teraz nieczynna

Regulamin imprez Biblioteki Publicznej w Tuchowie

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Bibliotece Publicznej w Tuchowie oraz jej Filiach w Siedliskach i Jodłówce Tuchowskiej, zwanej dalej Organizatorem.
Przez imprezę rozumie się; szkolenia, warsztaty, spotkania autorskie, wernisaże, lekcje biblioteczne spotkania dyskusyjne i wszelkie inne spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.

Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. do odwołania.
Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

2. Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa, jeśli jest wymagane, należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.

Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.

Jeśli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.

3. Zmiany terminu imprezy

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez, składzie kadry dydaktycznej oraz do zmian terminów imprez.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
Informacja dotycząca odwołania imprezy przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.
Organizator poinformuje mailem Zgłaszającego na imprezę o wyznaczeniu kolejnego terminu imprezy.

4. Opłaty za imprezy i warunki płatności

Imprezy są bezpłatne.

5. Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika

Dane uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich z wyjątkiem informacji zamieszczanych na stronie Facebook biblioteki. Administratorem tych danych jest Facebook i wszelkie informacje znajdują się w jego klauzuli informacyjnej.

Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

6. Odpowiedzialność

Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora i wykładowcy.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

7. Zmiany

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie – stałe lub tymczasowe – zostaną opublikowane na stronie www.biblioteka.tuchow.pl