Baner katalogu biblioteki

Kontakt

Biblioteka Publiczna w Tuchowie
ul. Chopina 10
33-170 Tuchów
NIP 993-02-45-321
tel.: (+48) 14 652 50 08
e-mail: biblioteka@tuchow.pl

Biblioteka jest teraz nieczynna

Regulamin Korzystania z Biblioteki Publicznej w Tuchowie

§ 1
Znaczenie pojęć zastosowanych w Regulaminie

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z materiałów bibliotecznych i usług.
Ilekroć w Regulaminie Biblioteki Publicznej w Tuchowie jest mowa o:

 1. Bibliotece – rozumie się przez to Bibliotekę Publiczną w Tuchowie, Filię w Jodłówce Tuchowskiej, Filię w Siedliskach.
 2. Zbiorach – rozumie się przez to książki, czasopisma, zbiory specjalne tj.: materiały audiowizualne, audiobooki, gry, zbiory elektroniczne zinwentaryzowane oraz licencjonowane zbiory elektroniczne, do których Biblioteka opłaciła dostęp.
 3. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną (dorośli, młodzież i dzieci) będącą obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemca posiadającego stały lub tymczasowy adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, korzystającą/korzystającego z Biblioteki.
 4. Karcie Zobowiązania– rozumie się przez to dokument zawierający:
  • nazwisko, imię, kategorię zawodową, PESEL, datę urodzenia, adres zameldowania i korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • oświadczenie Użytkownika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego postanowień,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych wskazanych przez Użytkownika w Karcie Zobowiązania w celu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki,
  • dane rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku Użytkowników niepełnoletnich lub niepełnosprawnych.
 5. Prolongacie – rozumie się przez to przesuniecie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów należących do Biblioteki.
 6. Przetrzymaniu – rozumie się przez to niezwrócenie przez Użytkownika wypożyczonych uprzednio zbiorów w terminie określonym przepisami niniejszego Regulaminu.
 7. Księgozbiorze podręcznym – rozumie się przez to celowo dobraną i wydzieloną w Czytelni część zbiorów, składającą się głównie z wydawnictw informacyjnych, udostępnianych na miejscu.
 8. Karcie bibliotecznej rozumie się plastikową kartę zawierającą kod kreskowy,  unikalny numer czytelnika oraz dane Biblioteki.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Zbiory Biblioteki są udostępniane wszystkim zainteresowanym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Aby zostać Użytkownikiem materiałów bibliotecznych i usług Biblioteki osoba zobowiązana jest do :
  • okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  • podpisania Karty Zobowiązania  zawierającej prawidłowe dane, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i zasadami ochrony danych osobowych,
  • w przypadku osób niepełnoletnich Kartę Zobowiązania podpisuje rodzic lub opiekun prawny, który również ponosi odpowiedzialność za niepełnoletniego Użytkownika,
  • podanie numeru telefonu oraz adresu mailowego nie jest obligatoryjne, ale ułatwi kontakt i umożliwi  korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Bibliotekę o wszelkich zmianach dotyczących danych osobowych.
 4. Biblioteka oferuje usługę zdalnego zapisu, który uprawnia do korzystania z usług rezerwacji i zamówień. Wypożyczenie materiałów może nastąpić dopiero po wypełnieniu i podpisaniu Karty Zobowiązania w Bibliotece.
 5. Użytkownik Biblioteki ma prawo do:
  • wypożyczania na zewnątrz zbiorów do tego przeznaczonych,
  • korzystania ze zbiorów udostępnianych na miejscu,
  • korzystania z komputerów oraz innych urządzeń /tabletów, drukarek, skanerów, korzystania z WiFi/
 6. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne z wyjątkiem opłat pobieranych za:
  • wysłane monity i wezwania w sprawach dotyczących nieterminowego zwrotu wypożyczonych zbiorów,
  • uszkodzenie, zniszczenie lub zgubienie zbiorów,
  • usługi reprograficzne,
  • sprowadzenie zbiorów z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszty przesyłki pocztowej),
  • kserokopie wykonane w innych bibliotekach i przesłane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
 7. Wszelkie opłaty są pobierane zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora Biblioteki.
 8. Osoba, mająca nierozliczone zobowiązania wobec Biblioteki, nie może być poręczycielem osoby małoletniej.
 9. Użytkownik rezygnujący z usług Biblioteki ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z ewidencji użytkowników, a Biblioteka ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że Użytkownik zwrócił wszystkie wypożyczone zbiory i nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.
 10. Osoba, która nie wyrazi zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w ewidencji Użytkowników, nie może wypożyczać zbiorów do domu.
 11. Konto Użytkownika nieaktywnego przez 5 lat zostanie usunięte z bazy Użytkowników, pod warunkiem, że Użytkownik zwrócił wszystkie wypożyczone zbiory i nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.

§ 3
Wypożyczenia

 1. Użytkownik może wypożyczyć jednorazowo maksymalnie 10 książek
 2. Bibliotekarz może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę wypożyczanych jednorazowo książek.
 3. Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczanych jednorazowo lektur szkolnych, jeśli w danym momencie istnieje duże zapotrzebowanie na wypożyczane tytuły.
 4. Warunkiem wypożyczenia kolejnych zbiorów jest terminowy zwrot wcześniej wypożyczonych.
 5. Zbiory wypożycza się na okres nie dłuższy niż 35 dni.
 6. Bibliotekarz może skrócić okres wypożyczenia lub żądać zwrotu każdego wypożyczonego materiału przed terminem określonym w niniejszym regulaminie, jeżeli jest to materiał szczególnie poszukiwany przez innych użytkowników.
 7. Okres wypożyczenia jednego tytułu można prolongować trzykrotnie. Po upływie tego terminu książkę należy zwrócić.
 8. Prolongata nie jest udzielana:
  • gdy Użytkownik nie zwrócił w terminie innych wypożyczonych zbiorów,
  • gdy Użytkownik ma nieuregulowane inne zobowiązania wobec Biblioteki,
  • w przypadku gdy jest zapotrzebowanie na daną pozycję ze strony innych użytkowników.
 9. Prolongaty należy dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu wypożyczonych materiałów osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub samodzielnie po zalogowaniu się do katalogu OPAC.
 10. Biblioteka umożliwia zamówienia i rezerwację materiałów bibliotecznych. Zamówienia i rezerwacje można zgłosić osobiście, telefonicznie, drogą mailową lub poprzez logowanie się do katalogu OPAC.
 11. Zarezerwowane materiały należy odebrać w terminie 5 dni od dnia przekazania przez Bibliotekę informacji o możliwości odbioru. Po upływie terminu odbioru zamówione materiały mogą zostać udostępnione innym użytkownikom.
 12. Biblioteka za pośrednictwem systemu bibliotecznego powiadomi o zrealizowanym zamówieniu lub likwidacji zamówienia tylko w przypadku, gdy Użytkownik udostępnił swój prawidłowy adres e-mail lub numer telefonu.
 13. Biblioteka zapewnia pomoc w uzyskaniu zbiorów z innych bibliotek na terenie kraju. Sprowadzone zbiory udostępniane są na zasadzie określonej w paragrafie 8 .
 14. Biblioteka udostępnia bezpłatne kody dostępu do e-booków na platformach Legimi, Empik Go oraz Czytelnia IBUK Libra. Zasady korzystania z usług na tych platformach określają odrębne regulaminy dostępne na stronie internetowej biblioteki oraz dostawców powyższych usług.
 15. Biblioteka umożliwia korzystanie z wypożyczeń krótkoterminowych, które dotyczą materiałów zgromadzonych w księgozbiorze podręcznym.
 16. Wypożyczenie krótkoterminowe może dotyczyć jednorazowo 3 książek.
 17. Czas, na który wypożyczana jest książka w ramach wypożyczeń krótkoterminowych, ustala bibliotekarz.
 18. Czytelnik niestosujący się do zasad wypożyczeń krótkoterminowych może czasowo lub na stałe zostać pozbawiony praw do korzystania z tej formy wypożyczeń.

§ 4
Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książek

 1. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych zbiorów, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych książek odpowiada Użytkownik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
 3. Użytkownik może za zgodą bibliotekarza dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

§ 5
Przetrzymywanie książek

 1. Użytkownik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia/monity w sprawie zwrotu zbiorów, pokrywa ich koszty (cennik w załączniku nr 1).
  • Monit pierwszy 30 dni od upłynięcia terminu przetrzymania książek
  • Monit drugi 35 dni od wysłania monitu pierwszego
  • Monit trzeci 35 dni od wysłania monitu drugiego
 2. Jeżeli użytkownik mimo wysyłania upomnień odmawia zwrotu zbiorów lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Biblioteka Publiczna w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów.
 2. Celem zbierania danych osobowych jest:
  • umożliwienie Użytkownikom korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki,
  • umożliwienie pobierania przewidzianych Regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie zbiorów
  • prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Biblioteka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza powierzonych danych osobowych innym osobom, instytucjom, państwom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym.
 4. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem na karcie zobowiązania jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Biblioteki oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych Użytkownika.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania i usunięcia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 7
Korzystanie z Czytelni Internetowej

 1. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy Biblioteki.
 2. Użytkownik korzystający Czytelni, musi być zapisany do biblioteki.
 3. Użytkownik zamierzający korzystać z Czytelni, jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Bibliotekarza.
 4. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 5. Indywidualna sesja Użytkownika nie może trwać dłużej niż dwie godziny.
 6. W uzasadnionych przypadkach Bibliotekarz może skrócić lub wydłużyć ten czas.
 7. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować pracę Użytkowników i w razie konieczności przerwać sesję w sytuacji, gdy Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one wprost uwzględnione w niniejszym regulaminie.
 8. Zabroniona jest zmiana stanowiska przydzielonego przez Bibliotekarza
 9. Użytkownik ma obowiązek podporządkować się wszystkim zaleceniom prowadzącego Czytelnię Internetową, a także informować prowadzącego o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych oraz o uszkodzeniach mechanicznych.
 10. Użytkownikowi zabrania się:
  • uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy,
  • instalować jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody bibliotekarza,
  • uruchamiać oprogramowanie, które swoim działaniem może powodować zaburzenia stabilności pracy systemu,
  • dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz w plikach systemowych.
  • łamać zabezpieczenia systemu,
  • korzystać ze stron o treściach erotycznych, pornograficznych oraz propagujących przemoc lub treści obraźliwe,
  • wykorzystywać oprogramowanie do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym,
  • przeszkadzać głośnym zachowaniem,
  • wnosić napojów ani artykułów spożywczych,
  • naruszać Regulaminu Czytelni Internetowej,
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy Użytkownika.
 12. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo Użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

§ 8
Zasady wypożyczeń międzybibliotecznych

 1. Prawo do wypożyczeń międzybibliotecznych mają wszyscy Użytkownicy Biblioteki.
 2. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną jest brak poszukiwanej pozycji w zbiorach Biblioteki w Tuchowie oraz bibliotekach tarnowskich.
 3. Koszty sprowadzonych materiałów bibliotecznych oraz wykonywanych przez inne biblioteki usług pokrywa Użytkownik. Wysokość opłat określa załącznik nr 1.
 4. Wszystkie dokumenty sprowadzone z innych bibliotek udostępniane są wyłącznie w Czytelni Biblioteki w okresie wyznaczonym przez bibliotekę wypożyczającą.
 5. Jednorazowo można zamówić do 5 pozycji.
 6. Wypożyczeniom międzybibliotecznym nie podlegają:
  • dzieła wydane przed rokiem 1945,
  • dzieła znajdujące się w księgozbiorach podręcznych,
  • wydania albumowe,
  • zbiory specjalne ( maszynopisy, atlasy, mapy, taśmy, płyty),
  • czasopisma bieżące.
 7. Na wniosek Użytkownika, złożony przed upływem terminu zwrotu wypożyczonych materiałów, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna może wystąpić do właściwej biblioteki z prośbą o prolongatę.
 8. W wypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia ekwiwalentu na rzecz biblioteki-właściciela w formie przez nią ustalonej.

§ 9
Książkomat – zasady korzystania

 1. Warunkiem korzystania z usługi „Książkomat” jest posiadanie konta w Bibliotece Publicznej w Tuchowie oraz zbliżeniowej Karty Bibliotecznej.
 2. Do Książkomatu można zamawiać wyłącznie zbiory z placówki w Tuchowie.
 3. Użytkownik zamawia zbiory biblioteczne przez e-katalog lub telefoniczne.
 4. Użytkownik, który podał swój adres e-mail, otrzyma powiadamiający e-mail z systemu Sowa o terminie odbioru zamówionych zbiorów bibliotecznych.
 5. Zamówione zbiory Użytkownik powinien odebrać z Książkomatu w ciągu 3 dni.
 6. W przypadku nieodebrania zbiorów bibliotecznych przez Użytkownika w wyznaczonym terminie będą one usunięte z Książkomatu, a zamówienie zostanie anulowane.
 7. Biblioteka nie przyjmuje reklamacji wynikających z przekroczenia terminu odbioru zamówionych zbiorów bibliotecznych.
 8. Procedura odbioru i zwrotu zbiorów bibliotecznych do Książkomatu:
  • Odbiór książek
   • Użytkownik wybiera na wyświetlaczu przycisk „Odbiór”,
   • Następnie loguje się do systemu jednym ze sposobów:
    skanuje swoją kartę biblioteczną lub wpisuje ręcznie numer czytelnika,
   • Użytkownik klika „Otwórz skrytkę” i wyjmuje książki,
   • Po odebraniu zamówionych zbiorów należy zamknąć skrytkę/skrytki,
   • Po zamknięciu skrytki Użytkownik może wydrukować potwierdzenie odbioru.
   • Jeśli książki dla Użytkownika są umieszczone w kliku skrytkach wyświetli się zapytanie o chęć odbioru pozostałych pozycji i cały proces się powtórzy.
   • Wylogowanie następuje po zaznaczeniu „Zakończ” , w przypadku nie wybrania opcji „Zakończ” po upływie 10 s. od zatrzaśnięcia ostatniej skrytki nastąpi automatyczne zakończenie procedury i wylogowanie.
  • Zwrot książek
   • Użytkownik wybiera „Zwrot”,
   • Następnie loguje się do systemu j.w.
   • Pojawia się komunikat „Zeskanuj książki”
   • Użytkownik skanuje kod książki /naklejka wewnątrz/ czytnikiem kodów kreskowych znajdującym się w Książkomacie,
   • Następnie klika przycisk „Załaduj”,
   • Książkomat otwiera jedną ze skrytek, w której należy umieścić zeskanowane książki, a następnie zatrzasnąć drzwiczki,
   • Po zwróceniu wszystkich zbiorów Użytkownik wybiera opcję „Zakończ”, która jest jednoznaczna z wylogowaniem,
   • Użytkownik może wydrukować potwierdzenie wykonania zwrotu książek.
 9. Do Książkomatu Użytkownik może zamówić 5 egzemplarzy ze zbiorów bibliotecznych. Nie wypożycza się zbiorów przekraczających wymiary skrytki (szerokość 43 cm x wysokość 13 cm x głębokość 43 cm). Wymiary zbiorów bibliotecznych podane są w katalogu internetowym– w opisie fizycznym dokumentu.
 10. Książkomat jest obsługiwany przez bibliotekarza tylko w godzinach pracy Biblioteki Publicznej w Tuchowie. Odbiór zamówionych zbiorów jest możliwy przez całą dobę.
 11. Do Książkomatu zbiory biblioteczne dostarczane są raz dziennie, wyłącznie w dni robocze, po godzinie 14.00.
 12. Zbiory biblioteczne zwrócone do Książkomatu usuwane są z konta Użytkownika następnego dnia roboczego.
 13. Z usługi nie może korzystać Użytkownik, którego konto zostało zablokowane przez Bibliotekę.
 14. Zwrot zniszczonych książek nie zwalnia Użytkownika z określonych w Regulaminie korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Tuchowie zasad poszanowania zbiorów bibliotecznych.

§ 10
Przepisy porządkowe

 1. W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających.
 2. Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszający powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowujący się głośno i agresywnie oraz nieprzestrzegający podstawowych zasad higieny może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z materiałów bibliotecznych i usług Biblioteki.
 3. Dyrektor ma prawo zamknąć lub ograniczyć godziny pracy Biblioteki z powodu awarii, remontu, inwentaryzacji zbiorów lub z innych ważnych przyczyn, a informacja w takich przypadkach podawana jest do wiadomości we właściwej siedzibie oraz na stronie internetowej Biblioteki.
 4. Bieżące komunikaty adresowane do Użytkowników umieszczane są na stronie internetowej biblioteki oraz w Bibliotece.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Cennik opłat.
 2. Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Dyrektora Biblioteki Publicznej w Tuchowie.
 3. Godziny przyjęć – poniedziałek od 12.00-13.00.
 4. Użytkownik, niestosujący się do postanowień niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Użytkownikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 5. Zmiany w Regulaminie sygnalizowane są poprzez wywieszenie ich w widocznym miejscu w siedzibie Biblioteki Publicznej w Tuchowie oraz jej Filii, a także na stronie internetowej Biblioteki. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianie uważa się, iż Użytkownik przyjął je do wiadomości.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2022 r.

20.01.2021 r. 

Regulamin zatwierdził:
Dyrektor Biblioteki
mgr Bożena Wrona